Login

Is het de eerste keer dat je dit jaar op deze site bent? Maak dan onderaan eerst een nieuw profiel aan.

Login Paswoord vergeten?

Login met Facebook

Heb je nog geen account?
Maak dan eerst een profiel aan


 

Registratie

Registreer je met de hieronder gevraagde gegevens. Eens geregistreerd kan je acties aanmaken of deelnemen aan acties van anderen.

Verder naar stap 2

Manifest

Twee jaar lang voert 11.11.11, samen met 19 organisaties, campagne voor sociale bescherming voor iedereen. Vorig jaar supporterden meer dan 40.000 mensen voor onze campagne. Dit jaar schuift 11.11.11 gezondheidszorg naar voren, een essentieel onderdeel van sociale bescherming.

Aan het einde van het eerste campagnejaar ondertekenden meer dan 60 organisaties onderstaand manifest. In het manifest vragen we onze politici om sociale bescherming een centrale rol te geven in het internationale beleid dat ons land voert. We overhandigden het manifest op 4 december 2015 aan de regering.

Een solidaire sociale bescherming VAN iedereen, VOOR iedereen

Sociale bescherming is een universeel recht, ingeschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens sinds 1948. Desondanks heeft 73% van de wereldbevolking momenteel geen  volwaardige sociale bescherming. Tegelijkertijd wordt de ongelijkheid in de wereld  steeds groter. Eén procent van de wereldbevolking beschikt momenteel over 50% van de rijkdom. 

Voor de ondertekenaars van dit manifest, moet sociale bescherming:

  • als doel hebben om voor elke mens, gedurende zijn hele leven, voldoende inkomen en toegang tot kwalitatieve basisvoorzieningen te verzekeren, zodat hij in staat is het hoofd te bieden aan de risico’s en gebeurtenissen van het leven (bv. werkloosheid, ziekte, inkomensverlies …).

  • bestaan uit een coherent geheel van op solidariteit gebaseerde structurele, collectieve, initiatieven en maatregelen.

    Sociale bescherming mag daarom niet gecommercialiseerd worden. Ze is een individueel recht én een collectieve en gedeelde verantwoordelijkheid van alle maatschappelijke actoren.  

Om het recht op sociale bescherming van iedere mens, wereldwijd, te garanderen en de ongelijkheid te verminderen,  vragen we:

1. Veranker het recht op sociale bescherming in wetten en verdragen 

Heel wat landen hebben internationale verdragen en conventies voor sociale bescherming goedgekeurd, zoals Conventie 102 en Aanbeveling 202 van de IAO. Maar lang niet alle landen passen die principes even consequent toe. Alle landen moeten streven naar volwaardige sociale bescherming voor iedereen.

2. Garandeer duurzame en solidaire financiering voor universele sociale bescherming

Berekeningen leren ons dat sociale bescherming haalbaar is, mits voldoende politieke wil. Daarom moet men zowel nationaal als internationaal voldoende middelen inzetten voor een goed uitgebouwde sociale bescherming.

We vragen daarom internationale maatregelen die ontwikkelingslanden helpen om efficiënt belastingen te innen, om rechtvaardige systemen van sociale bijdragen uit te bouwen, maar ook om werk te maken van rechtvaardige internationale belastingsystemen.

3. Betrek sociale organisaties bij de uitbouw en het beheer van sociale bescherming

Sociale organisaties zoals vakbonden, mutualiteiten, organisaties van boeren en zelfstandigen en verenigingen van actoren uit de informele economie, weten het best welke problemen mensen tegenkomen als er geen sociale bescherming is. Zij nemen ook initiatieven daar waar overheden falen.  Daarom moeten zij kunnen participeren in het  beleid voor sociale bescherming in hun land. 

4. Voer op nationaal, regionaal en internationaal niveau een coherent beleid dat sociale bescherming versterkt

Het beleid op internationaal niveau heeft vaak een grote invloed op de mogelijkheden om een volwaardige en  universele sociale bescherming in een land uit te bouwen.  Daarom moet het beleid op vlak van gezondheid, werk, handel, fiscaliteit, voedsel en landbouw, energie, huisvesting, onderwijs enz. zowel op nationaal als op internationaal niveau coherent zijn met het recht op sociale bescherming. De standpunten die regeringen innemen over handelsakkoorden en investeringsverdragen, over het beleid van de Wereldbank, het IMF of de Wereldhandelsorganisatie moeten sociale bescherming versterken in plaats van haar te ondermijnen.

Ondertekenaars manifest

 

Blijf op de hoogte